Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 9 Απριλίου 2022

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ - ΑΛΛΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΘΟΎΜΕΝΟ!!!


Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 δεν τελείωσε... απομένει η Ελευθερία της Πρωτεύουσάς μας.

~ π. Ανανίας Κουστένης

Η είδηση και η προφητεία για το ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ μπορεί στο στόμα να είναι σαν μέλι, αλλά η πραγματοποίηση της είναι σκέτη πίκρα στην κοιλιά μας.
Κάτι σαν αυτό που αναφέρει η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του Ιωάννη:
Αποκ. 10,8         Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν λαλοῦσα μετ᾿ ἐμοῦ καὶ λέγουσα· ὕπαγε λάβε τὸ βιβλιδάριον τὸ ἀνεῳγμένον ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.

Αποκ. 10,8                Και η φωνή, την οποίαν προηγουμένως ήκουσα από τον ουρανόν, ελάλησε πάλιν προς εμέ και είπε· “πήγαινε, πάρε το βιβλιαράκι το ανοιγμένον, που είναι στο χέρι του αγγέλου, ο οποίος στέκεται επάνω εις την θάλασσαν και επάνω εις την γην”.

Αποκ. 10,9         καὶ ἀπῆλθα πρὸς τὸν ἄγγελον, λέγων αὐτῷ δοῦναί μοι τὸ βιβλιδάριον. καὶ λέγει μοι· λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό, καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ᾿ ἐν τῷ στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι.

Αποκ. 10,9                Και επήγα προς τον άγγελον και του είπα· να μου δώση το βιβλιαράκι. Και εκείνος μου είπε· “πάρε το και φάγε το ολόκληρο (Κατενόησε καλά, αφομοίωσε και βάλε μέσα στον νουν και την καρδιά σου την προφητείαν, που περιέχει το βιβλιαράκι). Και θα σου πικράνη την κοιλίαν, αλλά στο στόμα σου θα είναι γλυκό σαν το μέλι”. (Θα είναι γλυκό και ευχάριστον το άγγελμα της προσεχούς ολοκληρώσεως του θείου σχεδίου και της βεβαίας απολυτρώσεως, θα γεννά όμως και το αίσθημα της πικρίας και της θλίψεως εξ αιτίας των δοκιμασιών, που θα το συνοδεύουν).

Αποκ. 10,10       καὶ ἔλαβον τὸ βιβλίον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἀγγέλου καὶ κατέφαγον αὐτό, καὶ ἦν ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι γλυκύ· καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη ἡ κοιλία μου.

Αποκ. 10,10              Και επήρα το βιβλίον από το χέρι του αγγέλου και το κατέφαγα. Και ήτο πράγματι στο στόμα γλυκό σαν μέλι. Οταν όμως το έφαγα, εγέμισε πικρίαν η κοιλία μου.

Αποκ. 10,11       καὶ λέγουσί μοι· δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσι πολλοῖς.

Αποκ. 10,11               Και μου είπαν τότε ο ισχυρός άγγελος και οι άλλοι επτά· “τώρα που κατενόησες πλέον την προφητείαν, πρέπει να την αναγγείλης πάλιν στους λαούς και εις τα έθνη και εις τας γλώσσας της οικουμένης και εις πολλούς βασιλείς”.

η δε ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ της Κλεισούρας έλεγε και τον τρόπο πως θα έρθει το ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ

"αν έχετε αγάπη και μετάνοια την ΠΟΛΗ θα την πάρουμε με χαρά και χαμόγελα, αν όμως δεν υπάρχει μετάνοια θα την πάρουμε με κλάματα"

https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com/


ΣΤΩΜΕΝ καλώς

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας