Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021

ο ΟΥΡΑΝΟΦΑΝΤΩΡ με αυτόν ξεκινάμε.

 

( Φώτο  σήμερα από τον πανηγυρικό Εσπερινό στον Μέγα Βασίλειο στην Τοσίτσα - Πεδίον Άρεως , όπου προσκυνήσαμε  το χέρι του Ουρανοφάντωρα Αγίου Βασιλείου που βρίσκεται τεθησαυρισμένο στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος) 


Ο Φωστήρ της Καισαρείας

Υπό  (†) Βασιλείου Λ. Δεντάκη, Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο μέγας και οικουμενικός διδάσκαλος εγεννήθη πλησίον της Νεοκαισαρείας του Πόντου περί το 330 μ.Χ. Ο πατήρ του, Βασίλειος επίσης καλούμενος, η μήτηρ του Εμμέλεια και η μάμμη του Μακρίνα, επεμελήθησαν της ανατροφής αυτού. Εσπούδασεν εις τας σχολάς Καισαρείας, Βυζαντίου και Αθηνών ρητορικήν, γραμματικήν, φιλοσοφίαν, φυσικήν, γεωμετρίαν, ιατρικήν και θεολογίαν. Εγκατασταθείς εν συνεχεία εις την Καισάρειαν, έδρασεν επ’ ολίγον ως καθηγητής της ρητορικής, ησπάσθη εις ώριμον ηλικίαν τον μοναχικόν βίον, ανέλαβε δε μετά ταύτα ταξίδιον εις Συρίαν, Παλαιστίνην, Μεσοποταμίαν και Αίγυπτον προς γνωριμίαν των περιφημοτέρων ασκητών της εποχής του και του τρόπου της ζωής αυτών. Επανελθών διένειμε την περιουσίαν του όλην εις τους πτωχούς, εμόνασεν εις τον Πόντον και επεδόθη μεγάλως εις την ανάπτυξιν του μοναχικού βίου. Μετά φόβου ατενίζων την ιερωσύνην εχειροτονήθη μόλις το 362 εις διάκονον, είτα δε εις πρεσβύτερον.

Κατά το έτος 370 εξελέγη επίσκοπος Καισαρείας, αναδείξας εαυτόν εις υπόδειγμα και πρότυπον επισκόπου, πλήρους πίστεως και ευσεβείας, αληθούς πατρός και γνησίου  ποιμένος, ανυστάκτως ενδιαφερομένου διά τον πιστόν λαόν του Θεού, αγωνιστού ιεράρχου και προασπιστού των δικαίων της Εκκλησίας και φύλακος αγρύπνου έναντι των αιρετικών. Η εν γένει υπέρ του ποιμνίου διαρκής προσπάθεια ωδήγησεν αυτόν προώρως εις την μετάστασιν προς την αιώνιον ζωήν, πριν ή συμπληρώση το 50ον έτος της ηλικίας του (379). Πλήθος, πρωτοφανές εις όγκον και αριθμόν πιστών, εξεδήλωσε την προς αυτόν αγάπην του κατά την κήδευσιν του.
Συνδυάσας ως άριστα, τον ασκητικόν-μοναχικόν και τον κοινωνικόν βίον, τους οποίους καλλιεργεί περιοδικώς μεν, αλλά κατά μεγάλα εκάτερον διαστήματα, μορφώνει οριστικώς τον χαρακτήρα του, αναπτύσσει τεραστίαν εις έκτασιν κοινωνικήν δράσιν και αναδεικνύεται εις εξαίρετον και μοναδικόν συγγραφέα, του οποίου τα έργα, μεστά πίστεως και ορθοδόξου θεολογίας, φιλοσοφικής σκέψεως και ακριβείας, τοποθετούν αυτόν, κατ’ έκτασιν και ποιότητα και ποικιλίαν θεμάτων, εις την πρώτην γραμμήν των εκκλησιαστικών συγγραφέων όλων των εποχών.
Εκ της λίαν περιληπτικώς αναφερθείσης ανωτέρω δράσεως αναφέρομεν ελάχιστά τινα χαρακτηριστικά σημεία, κατ’ επιλογήν, επί τη ευκαιρία της αγίας μνήμης του.

* * *

Δια τον Μέγαν Βασίλειον οι ποιμένες γενικώς και οι επίσκοποι ιδιαιτέρως είναι «πατέρες και τροφοί ιδίων τέκνων, εν πολλή διαθέσει της εαυτών αγάπης ευδοκούντες μεταδούναι ου μόνον το ευαγγέλιον, αλλά την εαυτών ψυχήν». Είναι, ούτως ειπείν, μία «δευτέρα κατηγορία πατέρων» των Χριστιανών, ως γράφει εις μίαν παραμυθητικήν επιστολήν του.

Ο Μέγας Βασίλειος είναι ο θεωρητικός κήρυξ και πρακτικός εφαρμοστής της προς τον πλησίον αγάπης, ο αναδείξας κατ’ εξοχήν τον κοινωνικόν αυτής χαρακτήρα, υπό την αληθή αυτού όψιν. Διατυπώνει τούτο συνοπτικώς ο ίδιος διά της φράσεως «χρήζειν αλλήλων και αγαπάν αλλήλους». Απευθύνει την αγάπην του κατ’ ισομοιρίαν προς πάντας και ζητεί να επουλώση τας κοινωνικάς πληγάς, θεωρών τας αλλοτρίας συμφοράς ως ιδικάς του. Κατά την παγίαν πράξιν του, η άσκησις του έργου της διακονίας της κοινωνίας δεν είναι η ελεημοσύνη των φιλανθρώπων κυρίων και κυριών, ουδέ η επαναστατική διεκδίκησις ανυπάρκτων δικαιωμάτων. Αύτη είναι έκφρασις εσωτερικής τινος ταυτίσεως προς τον στερούμενον και πάσχοντα αδελφόν, εις το πρόσωπον του οποίου βλέπει τον Κύριόν του. Ολόκληρον πόλιν, την βραδύτερον αποκληθείσαν Βασιλειάδα, απετέλεσαν τα πολυειδή φιλανθρωπικά καταστήματα, τα οποία ίδρυσε προς περίθαλψιν και ανακούφισιν της ανθρωπίνης δυστυχίας. Πτωχοκομείον, νοσοκομείον, ορφανοτροφείον, ξενών διά τους ταξιδεύοντας, λεπροκομείον κεχωρισμένως, διδακτήριον ιδιαίτερον διά τα μικρά και ορφανά, ειδικά εργαστήρια προς εκμάθησιν τεχνών και επαγγελμάτων. Υπήρχον επί πλέον ιδιαίτερα οικήματα διά τους ιατρούς, διά το λοιπόν προσωπικόν και τους νοσοκόμους. Ακόμη και βουστάσιον διέθετε προς εξυπηρέτησιν των αναγκών των ιδρυμάτων τούτων.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο αδελφικός φίλος του Μεγάλου Βασιλείου, ο υπέρ πάντα άλλον γνωρίζων καλώς αυτόν, χαρακτηρίζει τα της Βασιλειάδος, ως μάρτυς αυτήκοος και αυτόπτης, αφ’ ου ο ίδιος υπηρέτησεν εις το Ίδρυμα εκείνο, αρχικώς ως απλούς νοσοκόμος, βραδύτερον δε ως διευθύνων. Παραθέτομεν εν μεταφράσει μερικά εξ όσων ούτος λέγει περί αυτής.

«Πόσον ωραία αρετή είναι η φιλανθρωπία, η διατροφή των πτωχών και η ανακούφισις του ανθρωπίνου πόνου! Έξελθε ολίγον εκ της πόλεως και παρατήρησον την νέαν πόλιν, το ταμείον της ευσεβείας, το κοινόν θησαυροφυλάκιον των πλουσίων, ένθα ούτοι καταθέτουν τα περισσεύματα του πλούτου των, τα περισσεύματα, τα οποία διά των προτροπών και συμβουλών του Βασιλείου εγένοντο χρήσιμα και απετίναξαν την σκωρίαν και δεν ευφραίνουν πλέον τους κλέπτας και εκφεύγουν του φθόνου και του χρόνου την φθοράν.

Εκεί εξετάζεται και περιθάλπεται η ασθένεια δι’ οφθαλμού γεγυμνασμένου υπό της χριστιανικής φιλοσοφίας, απαλύνεται ο πόνος… Χάρις εις τα φιλανθρωπικά έργα του Βασιλείου δεν έχομεν πλέον ενώπιόν μας το φοβερόν εκείνο και ελεεινόν θέαμα ανθρώπων, εχόντων νεκρά και άχρηστα πολλά μέλη του σώματός των, πριν ή ούτοι αποθάνουν… Ο Βασίλειος όμως –συνεχίζει ο Γρηγόριος περαιτέρω-  υπέρ πάντα άλλον ηδυνήθη να πείση ότι, αφού και ημείς είμεθα άνθρωποι, δεν πρέπει να περιφρονώμεν τους συνανθρώπους μας… Και δεν εθεώρει ταπεινωτικόν να τιμά τους αρρώστους και να τους ασπάζεται ακόμη, αν και δεν ήτο άσημός τις άνθρωπος, αλλ’ ευγενής και εξ ευγενούς οικογενείας και υπέρλαμπρος διά την δόξαν του».

* * *

Ο Μέγας Βασίλειος, ως άλλως τε και πάντες οι Πατέρες της Εκκλησίας, μετ’ εξαιρετικού ενδιαφέροντος, μετ’ αγωνίας, δύναταί τις να είπη, παραμένει άγρυπνος, ως προς το θέμα της διατηρήσεως της Ορθοδόξου Πίστεως, συμφώνως προς την εντολήν του αποστόλου Παύλου, «την παραθήκην φύλαξον». Ουδ’ επί στιγμήν ευρίσκει ησυχίαν υπερασπιζόμενος αυτήν από των επιθέσεων και επιβουλών των αιρετικών, τους οποίους ο αυτός Απόστολος καλεί «λύκους βαρείς, μη φειδομένους του ποιμνίου και άνδρας λαλούντας διεστραμμένα». Η ευαίσθητος καρδία του Μεγάλου Βασιλείου επιθυμεί βεβαίως την επικράτησιν της ειρήνης μεταξύ των Χριστιανών. Καταβάλλει προς τούτο πάσαν προσπάθειαν. Αι επιστολαί του μαρτυρούν σαφώς περί τούτου. Μετεχειρίζετο προς τούτο παν μέσον· συμβουλάς, προτροπάς, διαφώτισιν, αυστηρότητα γλώσσης· ούτω λ.χ. γράφων προς τον επίσκοπον Σαμοσάτων Ευσέβιον παρατηρεί, ότι προετίμα να προσφέρη και την ζωήν του ακόμη, προκειμένου να κατασβέση την φλόγα του μίσους, την οποίαν είχον ανάψει οι αιρετικοί. Αλλ’ όταν διαπιστώνη ότι οι λύκοι ούτοι καθίστανται αμετάπιστοι, τότε χωρίζεται απ’ αυτών. «Τότε δη, γράφει προς τον επίσκοπον της Νικοπόλεως Θεόδοτον, προς τον χωρισμόν εβεβαιώθημεν, λογισάμενοι ότι ούτε Αιθίοψ αλλάσσει ποτέ το δέρμα αυτού, ούτε πάρδαλις τα ποικίλματα αυτής, ούτε ο εν διαστρόφοις δόγμασι συντραφείς αποτρίψασθαι δυνατόν το κακόν της αιρέσεως».

Συνεπή προς τα ανωτέρω είναι και το θάρρος και η παρρησία, την οποίαν επέδειξεν, ότε ο αυτοκράτωρ Ουάλης, εν τη προσπαθεία του να επιβάλη τον Αρειανισμόν, απέστειλε προς τον Βασίλειον τον Ύπαρχον του Πραιτωρίου, πρωθυπουργόν Μόδεστον, προκειμένου δι’ απειλών να εκβιάση αυτόν. Την υποταγήν του Βασιλείου εζήτησεν ο Ύπαρχος και εξέφρασε την απορίαν του προ της αρνήσεώς του. Ποίος ήτο ο θρασύς ούτος, ο οποίος ετόλμα να αυθαδιάζη ενώπιον του απεσταλμένου του αυτοκράτορος και να ανθίσταται εις τα προστάγματά του; Δεν είναι πρόσφορον νε εκτεθή εδώ πλήρης ο μεταξύ των δύο ανδρών διάλογος, ο οποίος δεικνύει ποίαν στάσιν υποδειγματικήν οφείλει να τηρή ο πιστός επίσκοπος, ο αντλών από περιουσίας πνευματικής, ο διατυπών απόψεις γνησίως εκκλησιαστικάς, αι οποίαι είναι έκφρασις σκέψεων και γνωμών, αποκρυσταλλωθεισών, κατόπιν εντατικής και γνησίας μελέτης των θεμάτων. Δεν είναι όμως περιττή η αυτολεξεί, και για το γλωσσικόν κάλλος, παράθεσις μιας παραγράφου, ίσως της πλέον χαρακτηριστικής· «Τ’ άλλα μεν γαρ επιεικείς ημείς, Ύπαρχε, και παντός άλλου ταπεινότεροι, τούτο της εντολής κελευούσης· και μη ότι τοσούτω κράτει, αλλά μηδέ των τυχόντων ενί την οφρύν αίροντες. Ου δε Θεός το κινδυνευόμενον και προκείμενον, τ’ άλλα περιφρονούτνες, προς Αυτόν μόνον βλέπομεν· πυρ δε και ξίφος και θήρες, και οι τας σάρκας τέμνοντες όνυχες, τρυφή μάλλον ημίν εισιν ή κατάπληξις. Προς ταύτα ύβριζε, απείλει, ποίει παν ό,τι αν η βουλομένω σοι, της εξουσίας απόλαυε. Ακουέτω ταύτα και βασιλεύς, ως ημάς γε ουχ αιρήσεις, ουδέ πείσεις συνθέσαι τη ασεβεία, καν απειλής χαλεπώτερα».

* * *

Εκ των ελαχίστων, τα οποία ανωτέρω εξετέθησαν και εκ πολλών άλλων, τα οποία ο χώρος και ο χρόνος δεν επιτρέπουν να εκτεθούν, προκύπτει το μεγαλείον της προσωπικότητος του Μεγάλου Βασιλείου, αναδειχθέντος διά της όλης δράσεώς του, ως ελέχθη, εις πρότυπον και υπόδειγμα Ιεράρχου της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, αληθώς μεγάλου εκκλησιαστικού Πατρός.

Συνετός, σοβαρός, ολιγόλογος, μεμετρημένος, ξένος προς πάντα κενόν θόρυβον και την ανόητον επίδειξιν, μηδέν το περιττόν λέγων, αλλά πάντοτε εις την ουσίαν των πραγμάτων εισερχόμενος και μένων, βαθέως σκεπτόμενος, βαθύτερον στοχαζόμενος, πλείστα ως εν ενοράσει διαισθανόμενος και δι’ ολίγων ταύτα εκφράζων· συνεπής εις τας πράξεις του, άκαμπτος εις τας απόψεις, αι οποίαι όμως ήσαν πάντοτε απαύγασμα μελέτης και σοβαράς αντιμετωπίσεως των θεμάτων, είχε καρδίαν εύπλαστον, ως ο κηρός, ιδία οσάκις απηυθύνετο προς τους μικρούς και ταπεινούς. Ο Μέγας Βασίλειος δεν ανήκεν εις την τάξιν των «τα πάντα πάσι χαριζομένων», κατά τον εύκολον και συνήθη τρόπον του ζην και ευδοκιμείν σήμερον· ανήκεν εις την τάξιν εκείνων, οι οποίοι γνωρίζουν να έρχωνται εις αντίθεσιν και εις σύγκρουσιν, προκειμένου να επικρατήση το αληθές, το ηθικόν και το δίκαιον· ανήκεν εις την τάξιν των «έστιν α και προσκρούειν ειδότων υπέρ του βελτίονος». Γνήσιος προασπιστής της Ορθής Πίστεως και των δικαίων της Εκκλησίας, ήτο πάντοτε έτοιμος να θυσιάση υπέρ αυτών και αυτήν την ζωήν του.

Ούτως επεβεβαίωσε διά της βιοτής αυτού το έτυμον του ονόματός του. Βάσις λαού. Βάσις ευσταθής και ακλόνητος. Θεμέλιος πνευματικός, επί του οποίου ο στηριζόμενος δύναται να έχη απόλυτον εμπιστοσύνην και χάρις εις τον οποίον ο προς αυτόν αποβλέπων δύναται μετά βεβαιότητος να αισθάνεται πλήρως ασφαλής. Πάσαι αι ιδιότητές του αύται υπήρξαν η αιτία της εις υπέροχον και μεγάλην προσωπικότητα αναδείξεώς του. Και η τοιαύτη περί αυτού αντίληψις προσέδωκεν εις αυτόν τεράστιον κύρος. Δικαίως απεκλήθη Μέγας, ήδη ζων, υπ’ αυτών των συγχρόνων του. Εφ’ ω και η ιερά μορφή του προσέλαβεν οικουμενικάς διαστάσεις και αιώνιος και αγήρως θα παραμένη η μνήμη του.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ. ΔΕΝΤΑΚΗΣ

Ορθόδοξος Τύπος, Έτος ΛΒ’, Αρ. Φύλλου 959, 10 Ιανουαρίου 1992

ΠΗΓΗ https://www.impantokratoros.gr/EF6F24CD.el.aspx

Οι «φίλοι και σύμμαχοι» Τούρκοι «εύχονται καλή χρονιά» - ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ -γιατί θα έχουμε και άλλα;

 

ΦΩΤΟ από το https://www.militaire.gr/

Οι «φίλοι και σύμμαχοι» Τούρκοι «εύχονται καλή χρονιά», με NAVTEX διαρκείας που «κλειδώνουν» περιοχές του Αιγαίου για σχεδόν ολόκληρο το 2022! Είναι πρακτική που οι Τούρκοι ακολουθούν αρκετά χρόνια τώρα. Οι περιοχές όπως προκύπτει από τον χάρτη δεν είναι τυχαίες. Επί της ουσίας «μπλοκάρουν» ολόκληρο το Αιγαίο...

Δεν χρειάζονται βεβαίως οι NAVTEX διαρκείας των Τούρκων για να καταλάβουμε ότι και το 2022 δε θα ΄ναι μια εύκολη χρονιά σ΄ ότι έχει να κάνει με την τουρκική επιθετικότητα. Θα γίνει ακόμη δυσκολότερο αν η ελληνική κυβέρνηση συνεχίσει να υπηρετεί χωρίς δισταγμό την πολιτική του κατευνασμού σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός άκρατου κλίματος καθησυχασμού στο εσωτερικό της χώρας. Κλίμα το οποίο έχει πείσει ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινής γνώμης ότι η χώρα εξοπλίζεται «αύριο, μεθαύριο», ότι «οι συμμαχίες μας είναι αρκετές για να αντιμετωπιστεί η τουρκική επιθετικότητα» και ότι «η Τουρκία είναι απομονωμένη». 

Το 2022 μάλλον θα πρέπει να πάψουμε να ασχολούμαστε με το τι κάνει ή δεν κάνει ο Ερντογάν. Να καταλάβουμε ότι έχει σημασία μέχρι ενός σημείου αν θα παραμείνει στην εξουσία ή αν θα πέσει. Αυτοί που φιλοδοξούν να τον διαδεχτούν δεν είναι καλύτεροι.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ στο https://www.militaire.gr/kali-chronia-apo-toys-toyrkoys-me-mplokarisma-toy-aigaioy-gia-olo-to-2022/

2022 - την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος ΔΑΚΡΥΑ από την μια μεριά και Βεγγαλικά από την άλλη. ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ;

 

ΠΑΡΥΦΕΣ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ


ΠΑΡΥΦΕΣ ΒΥΡΩΝΑ η ΠΑΝΑΓΙΑ η ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΡΙΑ 


ΠΑΡΥΦΕΣ ΒΥΡΩΝΑ η ΠΑΝΑΓΙΑ η ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΡΙΑ 


ΠΑΡΥΦΕΣ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ - ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΧΡΟΝΙΑ ;
2022/2022/2022 : 6-6-6. Χρόνια μεθοδικής εργασίας για να έρθει όπως κάποιοι θα ήθελαν ; ΑΛΛΑ ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΟΜΟΡΦΑΙΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ


Πρώτη του μηνός Ιανουαρίου

Η Περιτομή του Ιησού Χριστού, και η εορτή του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου

 Μορφὴν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην προσέλαβες, Θεὸς ὢν κατ' οὐσίαν πολυεύσπλαγχνε Κύριε, καὶ νόμον ἐκπληρῶν περιτομήν, θελήσει καταδέχῃ σαρκικήν, ἵνα παύσῃς τὰ σκιώδη, καὶ περιέλῃς τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἡμῶν. Δόξα τῇ ἀγαθότητι τῇ σῇ, δόξα τῇ εὐσπλαγχνία σου, δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ Λόγε συγκαταβάσει σου.

Φαίνεται ότι ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ πληροφορεί τις καρδιές των Αμερικάνων στο τι έρχεται το 2022;

 


Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες Αμερικανούς ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για το τι θα φέρει το 2022 στις ΗΠΑ - Δημοσκόπηση

Πέρυσι, μια παρόμοια δημοσκόπηση του Axios αποκάλυψε ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών που βημάτιζαν   προς το 2021 και  συμμετείχαν στην έρευνα ήταν αισιόδοξοι . Σύμφωνα με δημοσκόπους, ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται να έχουν αλλάξει.

της Ντάρια Μπεντένκο

Η πλειοψηφία εκείνων των Αμερικανών που απάντησαν σε ερωτήσεις σε μια ετήσια τηλεφωνική έρευνα φαίνεται να έχουν χάσει τις ελπίδες τους για το 2022, παραδομένοι στην απαισιοδοξία και την νευρικότητα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Axios-Momentive στο τέλος του έτους .
Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ανησυχούν για το τι θα έχει η επόμενη χρονιά τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες (51%) όσο και για τον κόσμο (54%). Επιπλέον, οι ενήλικες στη δημοσκόπηση φαίνεται να έχουν «λιγότερη ελπίδα για τον εαυτό τους», με το 30% των συμμετεχόντων να φοβάται περισσότερο για τις δικές τους προοπτικές για το 2022.
Οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν επίσης ότι αναμένουν το 2022 να είναι μια κακή χρονιά για την οικονομία των ΗΠΑ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ στο https://sputniknews.com/20211231/over-half-of-surveyed-americans-increasingly-worried-about-what-2022-will-bring-for-us---poll-1091949258.html2022 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ και ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΑ

 

ΠΗΓΗ 

Φιλιππία Βενετσάνου https://www.facebook.com/profile.php?

Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

ΑΣΚΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2022

 

Φώτο η ακτογραμμή του ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ χιονισμένη - στο βάθος ο ΑΘΩΝΑΣ
" Προσπάθησε παιδί μου να τους τα μεταφέρεις" , μας είπε ένας ασκητής:  

- " βάλτε τέλος στην πλάνη την πλανεύτρα" 

- " υφάνατε στο αργαλειό της ζωής σας την μετάνοια και φτιάξτε τον χιτώνα της άνωθεν θεολογίας για να ντυθείτε εσείς και τα παιδιά σας" 

- " μονοιάστε κάτω από ΧΡΙΣΤΟ τεχθένα" 

- " ο κανόνας του 1922 της Μικράς Ασίας  με τα τόσα δεινά και τον πόνο μπορεί να φτάνει μετά από 100 χρόνια στο τέλος, αλλά θέλει κάποιους μήνες ακόμα που θα μας θυμίσουν ότι το πιο πολύτιμο είναι η ΠΙΣΤΗ και τα ιερά και τα όσια- για αυτό θα φροντίσουν οι δήθεν φίλοι και οι φανατικοί εχθροί μας " 

- " πάνω από την Ελλάδα σαν φωτεινό σύννεφο μέσα στην καταιγίδα που θα πλήξει την γη υπάρχει μεγάλη μακροθυμία που ρίχνει αχτίνες παρηγοριάς" 

- " αν πολλοί και άλλοι  Ιούδες εμφανιστούν αυτή την χρονιά μην κιοτέψετε, αλλά ομολογήστε Ορθόδοξο Βάπτισμα και ξανα - μυρώστε τις ζωές σας με ταπείνωση  πραγματική"

- " παρηγοριά και συναίσθηση κρίσης θα έλθει από όσα θα γίνονται γύρω μας , τέτοια που θα ξεχνάμε τα δικά μας δύσκολα" 

- " σηκωθείτε και γεμίστε τις εκκλησίες για να αντέξετε σε όλα αυτά που ήρθαν, αλλά ακόμα δεν ξεγυμνώθηκαν για να δείξουν το αποκρουστικό προσωπείο τους" 

- " αυτά που θέλουν, αυτά και δεν θα γίνουν, αλλιώς θα κινήσουν οι τροχοί της γης" 

-" οι Πατέρες τα είπαν, ενώ εμείς δίνουμε εξετάσεις, ενώ γνωρίζουμε το τέλος και την λύση που θα δοθεί για να βγει η ανθρωπότητα από το αδιέξοδα"

-" καλές οι ευχές, αλλά τώρα χρειάζονται δυνατές προσευχές" 

- " αυτή η χρονιά δεν θέλει ήρωες μόνο, αλλά κυρίως χρειάζεται  αγίους εν ζωή  γιατί το 2022 είναι η χρονιά που θέλει να κάνει κουμάντο ο πονηρός " 

-" ας συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλο και θα έχουμε βεβαία την μισθαποδοσία , την στιγμή που αυτή θα σταματήσει για λίγο καιρό" 

-" αυτή την Άνοιξη θα αρχίσουν να φεύγουν από την πατρίδα  τα σύννεφα του φόβου και των εκβιασμών.  Στο τέλος του  καλοκαιριού  όλα θα είναι πιο ανθρώπινα μέσα εδώ, αλλά όχι έξω από εδώ γιατί 

"ο έξω από εδώ θα λυσσάει"  με αυτούς που μας αδίκησαν τα προηγούμενα χρόνια" 

- " οι συνταγές της Σωτηρίας του καθένα μας δεν γράφονται από γιατρούς, αλλά από ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ"

Αδελφοί προσπαθήσαμε να αποδώσουμε τους ανωτέρους λόγους όσο μπορούσαμε πιο καθαρά , να μας συμπαθάτε για τυχόν ασυνταξίες.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και όχι πολλά - πολλά με την σκλαβιά που μας στέρησε την χαρά.

 

      


Είναι άραγε αυτός ο λόγος που οι ΗΠΑ διέταξαν την παραμονή του αεροπλανοφόρου τους στην Αν. Μεσόγειο;

 

" Την Τρίτη, ένας αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ είπε στο Sputnik ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ένα πυρηνικό αεροπλανοφόρο στη Μεσόγειο αντί να το στείλουν στη Μέση Ανατολή για να καθησυχάσουν τους συμμάχους.
Το αεροπλανοφόρο Harry S. Truman και οι συνοδοί του επιχειρούν τώρα στο Ιόνιο Πέλαγος μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας αντί να πλέουν μέσω της Διώρυγας του Σουέζ στην Ερυθρά Θάλασσα για να υποστηρίξουν την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσιεύματα ΜΜΕ." βλ.https://sputniknews.com/20211230/putin-biden-call-came-to-end-kremlin-spokesman-confirms-1091924744.html

" Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, διέταξε την Τρίτη την ομάδα αεροπλανοφόρου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ να παραμείνει στη Μεσόγειο αντί να μετακινηθεί στη Μέση Ανατολή, εν μέσω ανησυχιών για τους χιλιάδες Ρώσους στρατιώτες που συσσωρεύονται κοντά στα ουκρανικά σύνορα" 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ στο https://www.echedoros-a.gr/2021/12/blog-post_411.html#more

ή οι ΗΠΑ διαβλέπουν κάτι συγκεκριμένο μέσα από τις τουρκικές προθέσεις στην περιοχή της Αν . Μεσογείου;

Κάτι που έχουν ήδη  πληροφορηθεί εδώ και καιρό αγιασμένες προσευχόμενες ψυχούλες.


Είμαστε τόσο "τυχεροί" σαν λαός που μας "λυπούνται" οι ξένοι ή πάμε φούλ για εκλογές και ανατροπές;
 ΑΦΟΡΜΗ για το ερώτημα μας αυτό στάθηκε το παρακάτω δημοσίευμα εν μέσω μιας κρίσιμης συγκυρίας ακόμη και στα εθνικά μας ανοικτά θέματα.

Οι φράσεις " τυχεροί σαν λαός " και  " μας λυπούνται οι ξένοι" έχουν δηκτική χροιά και όχι ουσιαστική.

Τέτοιες ημέρες παραμονές Πρωτοχρονιάς του 2000 αναθυμόμαστε τις θριαμβολογίες για την είσοδο μας στο ΕΥΡΩ και ότι " καλό " αυτό έφερε.

Το καλό που έφερε γέμισε κάποιους με δώρα αλλά τους περισσότερους τους σύντριψε την οικονομική καθημερινότητα; 

Aραγε και να ήταν μόνο αυτό; όταν από τα μεγάλα φαγοπότια φτάσαμε στα μνημόνια και από εκεί στους εκβιασμούς των τοκογλύφων και των τούρκων.

Όμως σήμερα όλοι μαζί, δυνάστες και δυναστευόμενοι υποφέρουμε από τον ίδιο τον φόβο της πανδημίας.- και έρχεται ένα δημοσίευμα γερμανικής εφημερίδος να μας πει , τι ακριβώς ; Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας 

Διαβάζουμε από την εφημερίδα Tageszeitung:  


Στο ρεπορτάζ αυτής  επισημαίνεται ότι υπάρχει  «βιομηχανία μετακλητών υπαλλήλων» και  υποστηρίζει πως «όπου ρέουν κυβερνητικά κεφάλαια, ο Μητσοτάκης δημιούργησε θέσεις εργασίας για πιστούς οπαδούς», ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει πως «στην Ελλάδα ο νεποτισμός είναι ανεξέλεγκτος».

•Η ΤΑΖ γράφει για «σπατάλη χρημάτων», σε «συγγενείς ή κομματικούς στρατιώτες» και υποστηρίζει πως «το μόνο που μετράει είναι η επίδειξη πίστης και ο συγχρωτισμός με την εξουσία».

•«Στην πραγματικότητα οι μετακλητοί είναι καθαρή σπατάλη χρημάτων, καθώς η Ελλάδα, μία χώρα δέκα εκατομμυρίων κατοίκων, έχει σχεδόν 600.000 δημοσίους υπαλλήλους. Οι θέσεις των μετακλητών αμείβονται με  υψηλούς μισθούς  για τα ελληνικά δεδομένα ,παίρνουν επιδόματα, κι έχουν  απολαβές  μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες στον ιδιωτικό τομέα. Μία τόσο ονειρεμένη δουλειά προορίζεται κατά προτίμηση για συγγενείς ή κομματικούς στρατιώτες κάθε επαγγέλματος. Πρόκειται για μία κουλτούρα μετριότητας».

•Το δημοσίευμα έχει προσωπικές αναφορές κατά του πρωθυπουργού με αποκορύφωμα  ότι «ο Μητσοτάκης είναι χειρότερος από όλους τους προκατόχους του, χειρότερος και από τον Τσίπρα που επίσης είχε στήσει ένα σύστημα νεποτισμού».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ στο https://www.militaire.gr/arthro-vomva-kata-toy-prothypoyrgoy-kai-tis-kyvernisis-apo-ti-germaniki-tageszeitung/

Να γιατί έρχεται κάτι που θα φέρει τα πάνω- κάτω στις ζωές μας ... μετά θα έρθουν και άλλα ως άμεση συνέπεια.

"Η Ευρώπη δεν έχει πληρώσει ποτέ τόσο πολύ για την ηλεκτρική ενέργεια όσο το 2021." 

Σαν να θέλουν κάποιοι να δημιουργήσουν εν μέσω κύματος πανδημιών κοινωνική αναστάτωση που θα φέρει την όποια  κατάπτωση της εφήμερης ευημερίας της Ευρώπης μέχρι τον αφανισμό της.

Πολλοί αναρωτιούνται ακόμα αν αυτό που βλέπουμε και τρίβουμε τα μάτια μας ήταν προσδοκώμενο ή αναπάντεχο ή μεθοδευμένο;

Διαβάζουμε από το Bloomberg: " Η Ευρώπη δεν έχει πληρώσει ποτέ τόσο πολύ για την ηλεκτρική ενέργεια όσο το 2021. Όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, το μέσο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας βραχυπρόθεσμης παράδοσης οδεύει στο να κλείσει τη χρονιά σε επίπεδα ρεκόρ, με άνοδο άνω του 200% στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στις χώρες της Σκανδιναβίας - όπου οι τεράστιες προμήθειες υδροηλεκτρικής ενέργειας τείνουν να περιορίζουν τις τιμές - το κόστος "εκτοξεύτηκε" κατά 470% σε σχέση με πέρυσι.

Η ενεργειακή κρίση αφήνει τους καταναλωτές και τις μεγάλες βιομηχανίες με αυξανόμενους λογαριασμούς καθώς έρχεται το 2022. Τα μεταλλουργεία από τη Γαλλία έως την Ισπανία έχουν ήδη αναγκαστεί να περιορίσουν την παραγωγή, ενώ ορισμένα εργοστάσια αναγκάστηκαν να σταματήσουν εντελώς την παραγωγή.

Και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια "ανακούφιση" στον ορίζοντα. Ακόμα και αν το 2021 τελειώσει με ήπιες καιρικές συνθήκες - γεγονός που διευκολύνει τη ζήτηση για θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια - τα νοικοκυριά θα βρεθούν αντιμέτωπα τα επόμενα χρόνια με αυξήσεις των τιμών, όταν το κόστος χονδρικής θα μετακυλιστεί. Οι βιομηχανίες θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο περιορισμένες προμήθειες τον Ιανουάριο, όταν περίπου το 30% του γαλλικού πυρηνικού στόλου θα τεθεί εκτός λειτουργίας." ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ στο https://www.capital.gr/diethni/3605179/i-europi-den-exei-plirosei-pote-tosa-polla-gia-energeia-kostos-rekor-to-2021

Τι συνέπειες θα έχει αυτό στην συνοχή της ΕΕ την στιγμή που επιθυμεί αυτή να επιβάλει την ηλεκτροκίνηση των πάντων;

Πόσο σχετίζεται αυτό με ευρύτερα παιχνίδια γεωστρατηγικής αγωγών που ήδη ωρίμασαν βλ. Ουκρανία, Αν. Μεσόγειο ;

Όταν σχεδιάζουν τις ζωές μας σκοτεινά κέντρα πάντα το αποτέλεσμα  είναι γνωστό και γράφει μελανές σελίδες στην παγκόσμια ιστορία.

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021

Τα περισσότερα κρούσματα κορονοϊού σύντομα θα αφορούν εμβολιασμένους The New York Times

 
Γράφει η Eleanor Cummins

Όμικρον –η τελευταία παραλλαγή του κορονοϊού SARS-CoV-2– επελαύνει σταθερά σε περιοχές του πλανήτη με υψηλά επίπεδα ανοσίας. Τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες αναμένεται να καταγραφούν πολλά κρούσματα, και λίγα πράγματα μπορούν να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στην εξάπλωσή της, αν και το υφιστάμενο επίπεδο ανοσίας μπορεί ακόμα να αποτρέψει τη σοβαρή νόσηση.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοινώθηκαν περισσότερα από 440.000 νέα κρούσματα ημερησίως. Στη Βρετανία, τα κρούσματα της Όμικρον επίσης αυξάνονται.

Στις ΗΠΑ, τα κρούσματα μεταξύ των εμβολιασμένων –ήτοι οι λοιμώξεις breakthrough– ήταν λιγότερο συνηθισμένες πριν από την εμφάνιση της Όμικρον, εμφανιζόμενες μόνο σε ένα μικρό ποσοστό των εμβολιασμένων, σύμφωνα με τις περισσότερες μετρήσεις. Πλέον τείνουν να εξελιχθούν σε status quo.

Το εξαιρετικά μεταδοτικό στέλεχος Όμικρον καθιστά το ενδεχόμενο μιας αιφνιδιαστικής breakthrough λοίμωξης "εντελώς άσχετο", αναφέρει ο Ali Ellebedy, αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας και ανοσολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Σεντ Λούις της Ουάσινγκτον. Αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο: καθώς όλο και περισσότεροι Αμερικανοί εμβολιάζονται και εμφανίζονται νέες παραλλαγές, οι μολύνσεις μεταξύ των εμβολιασμένων ήταν αναμενόμενες. Απλώς η Όμικρον επιταχύνει την όλη κατάσταση...

Τον Σεπτέμβριο του 2021, τα κρούσματα κορονοϊού σε μη εμβολιασμένα άτομα ήταν περίπου έξι φορές περισσότερα σε σχέση με αυτά στους εμβολιασμένους, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Οι δε θάνατοι από κορονοϊό μεταξύ των μη εμβολιασμένων ήταν περίπου 12 φορές περισσότεροι από τους θανάτους εμβολιασμένων. Τα περιστατικά σοβαρής νόσησης και οι νοσηλείες ήταν επίσης λιγότερο συχνές μεταξύ των εμβολιασμένων. Ακόμη και μετά τη λοίμωξη, οι εμβολιασμένοι φαινόταν λιγότερο πιθανό να μεταδώσουν τον ιό σε άλλους.

Αλλά με την Όμικρον, το να είσαι πλήρως εμβολιασμένος δεν φαίνεται να παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας, όσον αφορά τη λοίμωξη και τη μετάδοση του ιού. Παρότι οι εμβολιασμένοι και πάλι φαίνεται ότι είναι πιθανό να αποφύγουν τη σοβαρή νόσηση, παραμένει ο κίνδυνος να εμφανίσουν συμπτώματα. Μπορούν επίσης να μεταδώσουν τον ιό σε άλλους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ στο https://www.capital.gr/arthra/3604989/ta-perissotera-krousmata-koronoiou-suntoma-tha-aforoun-emboliasmenous-ti-simainei-auto?fbclid=IwAR3FtScliNxERWsRA2Je8MgxNYPcUB7R0ej7nKsmTPOs-zjlEl4Fen_CXIc

*Η Eleanor Cummins είναι δημοσιογράφος που ασχολείται με θέματα επιστήμης και της πανδημίας του κορονοϊού.

© 2021 Διατίθεται από το "The New York Times Licensing Group"


ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ; - ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ; Εισερχόμαστε στο 2022 και η ΠΑΝΑΓΙΑ η ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΡΙΑ συνεχίζει να κλαίει εδώ και 17 μήνες αδιάλειπτα.

 


ο ΗΡΩΔΗΣ θύμωσε πάρα πολύ και η ΠΑΝΑΓΙΑ η ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΡΙΑ ανήμερα της σφαγής των ΑΓΙΩΝ ΝΗΠΙΩΝ καταβρέχει με τα δάκρυα της ακόμα  και τα ποδαράκια του ΘΕΙΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ - Φώτο - Βίντεο 


Στον Εσπερινό της Σφαγής των Αγίων Νηπίων στην Βηθλεέμ υπό του Ηρώδη όλων των εποχών η ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΡΙΑ καταβρέχει με τα δάκρυα της ακόμα και τα ποδαράκια του ΘΕΙΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ.


Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας


Αδελφοί το Κοντάκιο της μνήμης της σφαγής των νηπίων υπό του Ηρώδη καταλήγει " οδυρόμενος ότι το κράτος αυτού καθαιρείται τάχυ" ... έτσι για να ξέρουν οι υβριστές και οι χλευαστές των Ιερών και των οσίων μας.


Αστήρ Μάγους έπεμψε, προς τον τεχθέντα, και Ηρώδης άδικον, στρατόν απέστειλε κενώς, φονοκτονήσαι οιόμενος, τον εν τη φάτνη ως Νήπιον κείμενον.


Ούτω λέγει Κύριος· Φωνή ηκούσθη εν Ραμά, θρήνος, κλαυθμός, οδυρμός· η Ραχήλ, κλαίουσα τα τέκνα αυτής, δεν ήθελε να παρηγορηθή διά τα τέκνα αυτής, διότι δεν υπάρχουσιν”. (Ιερ.31:15)

Η προφητεία αυτή δόθηκε από τον Ιερεμία το 606 π.χ., έξι αιώνες πριν από την γέννηση του Χριστού, απογόνου του Δαυίδ και προσδοκώμενου Μεσσία. Απ΄αυτόν θα ερχόταν η άφεση των αμαρτιών και η παρηγοριά για την ομαδική εξολόθρευση των παιδιών της περιοχής Ραμά (εκεί ήταν ο τάφος της Ραχήλ) της Βηθλεέμ.

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

Τότε ο Ηρώδης, ιδών ότι ενεπαίχθη υπό των μάγων, εθυμώθη σφόδρα και αποστείλας εφόνευσε πάντας τους παίδας τους εν Βηθλεέμ και εν πάσι τοις ορίοις αυτής από δύο ετών και κατωτέρω κατά τον καιρόν, τον οποίον εξηκρίβωσε παρά των μάγων. 17 Τότε επληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου, λέγοντος· 18 “Φωνή ηκούσθη εν Ραμά, θρήνος και κλαυθμός και οδυρμός πολύς· η Ραχήλ έκλαιε τα τέκνα αυτής, και δεν ήθελε να παρηγορηθή, διότι δεν υπάρχουσι. 19 Τελευτήσαντος δε του Ηρώδου…”. (Ματθ.2:16-19)


Παρατηρούμε, ότι η προφητεία αυτή εκπληρώνεται κατά γράμμα στις ημέρες του βασιλιά Ηρώδη.

ΒΙΝΤΕΟ από λήψη της Εικόνας της  ΠΑΝΑΓΙΑΣ της ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΡΙΑΣ κατά τον εσπερινό της μνήμης των αναιρεθέντων υπό του Ηρώδη ΑΓΙΩΝ ΝΗΠΙΩΝ(28 - 12- 2021)

Ο βασιλιάς Ηρώδης, μόλις αντιλήφθηκε ότι οι Μάγοι από την Περσία δεν επέστρεψαν να τον ενημερώσουν, αλλά έφυγαν «δι’ άλλης οδού», θύμωσε τόσο πολύ, ώστε διέταξε τη σφαγή των Μαρτύρων Νηπίων από την περιοχή της Βηθλεέμ, στην προσπάθειά του να εξοντώσει το νεογέννητο Χριστό, που, όπως πίστευε, προοριζόταν για βασιλιάς των Ισραηλιτών.

Γράφει ο Συναξαριστής: «Εις μάτην εκοπίασεν ο παράφρων, μη ειδώς ότι βουλήν Θεού άνθρωπος εμποδίσαι ου δύναται. Όθεν εκείνοις προεξένισεν Βασιλείαν Ουρανών, εαυτού δε κόλασιν αιώνιον».

Ως θύματα δεκτά, ως νεόδρεπτα ρόδα και θεία απαρχή, και νεόθυτοι άρνες, Χριστώ τω ώσπερ νήπιον, γεννηθέντι προσήχθητε, αγνά Νήπια, την του Ηρώδου κακίαν, στηλιτεύοντα και δυσωπούντα απαύστως, υπέρ των ψυχών ημών.


ΜΑΚΑΡΙΟΙ οι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ, γνώριζαν από τα πρώτα χρόνια αυτό που παίζεται στις μέρες μας.

 


ΓΕΡΟΝΤΑΣ " να μελετάμε και την Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ προς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ, για να λυθούν τα δραματικά ερωτηματικά των ημερών  μας"

Πολλοί θέλουν την Θεσσαλονίκη γιατί η συμβασιλεύουσα της Ρωμιοσύνης έχει ένα ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΌ που της μετέφερε ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ των Εθνών ο ΘΕΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.   

Β Θεσ. 1,6         εἴπερ δίκαιον παρὰ Θεῷ ἀνταποδοῦναι τοῖς θλίβουσιν ὑμᾶς θλῖψιν

Β Θεσ. 1,6                 Διότι θα είναι έργον δικαιοσύνης εκ μέρους του Θεού, εις εκείνους μεν που σας θλίβουν, να ανταποδώση θλίψιν,

Β Θεσ. 2,5                Δεν ενθυμείσθε, ότι σας τα έλεγα αυτά, όταν άκομα ήμουν μεταξύ σας;

Β Θεσ. 2,6         καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ·

Β Θεσ. 2,6                Και γνωρίζετε τώρα, ποίον είναι εκείνο, το οποίον συγκρατεί και εμποδίζει τον άνομον να αποκαλυφθή ενωρίτερα, δια να φανερωθή αυτός στον καιρόν, που του έχει καθορισθή από τον Θεόν.

Β Θεσ. 2,7         τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται·

Β Θεσ. 2,7                Διότι τώρα η δράσις και το έργον της ανομίας ενεργείται και επεκτείνεται κατά τρόπον ακόμη μυστικόν, ώστε να μη είναι εξ ολοκλήρου φανερόν. Και τούτο διότι υπάρχει κάποιος, που εμποδίζει τον άνομον να εκδηλωθή με όλην αυτού την θρασύτητα και αναισχυντίαν. Και έτσι η πλήρης εμφάνισις του ανόμου θα γίνη, όταν το εμπόδιον αυτό λείψη από το μέσον.

Β Θεσ. 2,10        καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ τῆς ἀδικίας ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ᾿ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς·

Β Θεσ. 2,10              Θα γίνη ακόμη η εμφάνισίς του με κάθε μέσον και είδος απάτης, που θα είναι καρπός της αδικίας, που θα επικρατήση μεταξύ εκείνων που θα είναι προωρισμένοι εξ αιτίας των δια την απώλειαν, επειδή δεν εδέχθησαν να αγαπήσουν και κάμουν κτήμα των την αλήθειαν, δια να σωθούν.

Β Θεσ. 2,11        καὶ διὰ τοῦτο πέμψει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει,

Β Θεσ. 2,11               Και δια τούτο θα παραχωρήση ο Θεός να έλθη και εκδηλωθή εις αυτούς ενέργεια πονηρά, δια να πιστεύσουν αυτοί στο ψεύδος,

Β Θεσ. 2,12        ἵνα κριθῶσι πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλ᾿ εὐδοκήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ.

Β Θεσ. 2,12              και έτσι να κατακριθούν όλοι όσοι δεν επίστευσαν εις την αλήθειαν, αλλ' εδέχθησαν και ηκολούθησαν με ευχαρίστησιν και προθυμίαν την αδικίαν.