Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 16 Μαΐου 2020

ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ να προσέλθουμε εις τους Ιερούς Ναούς μας, να ακούσουμε , να προσκυνήσουμε και να γευτούμε το μήνυμα της αιωνιότητας « Πνεύμα ο Θεός, και τούς προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν»


 ΚΥΡΙΑΚΗ της ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ «Λέγει αυτή ο Ιησούς· γύναι, πίστευσόν μοι ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εν τω όρει τούτω ούτε εν Ιεροσολύμοις προσκυνήσετε τω πατρί. 
Υμείς προσκυνείτε ό ουκ οίδατε, ημείς προσκυνούμεν ό οίδαμεν· ότι η σωτηρία εκ τών Ιουδαίων εστίν.
 Αλλά έρχεται ώρα, και νυν εστιν, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί προσκυνήσουσιν τω πατρί εν πνεύματι και αληθεία·
και γαρ ο πατήρ τοιούτους ζητεί τούς προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός, και τούς προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν» (Ιωάν. 4:21-24)