Ελληνορωμαϊκά!

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

Τι τον έπιασε αδελφοί από το 786μΧ τον Άγιο Πατριάρχη Ταράσιο που εορτάζει σήμερα 25 Φεβρουαρίου να μιλάει για τον ΔΙΚΑΙΟ ΒΑΣΙΛΙΑ;


«…Τούτου γενομένου εγερθήσεται πόλεμος εμφύ­λιος, και απολεσθήσεται πας ο λαός ο άπιστος. Και τότε εξυπνήσει ο ‘Αγιος Βασιλεύς ο εν αρχή του ονόματος αυ­τού Ι και εν τω τέλει Σ,..». 

«…Μεταβληθέν δέν νυστάζει έκ τοϋ πολλοϋ καμάτου, καί φθέγξεται τή Έπταλόφω μετ’ άτελευταιον ασπασμόν τάδε.

’Ιδού έγώ ένύσταξα, καί πορεύομαι εις τήν Κλίνην μου, ινα κοιμηθώ, σοί δέ εϊη ή νύξ πανσέληνος ϊνα άγρυπνής.

Τούτων δέ γενομένων, έγερθήσεται πόλεμος εμφύλιος, καί άπολεσθήσεται πας ό λαός ό άπιστος.

Καί τότε έξυπνήσει ό "Αγιος Βασιλεύς, ό εν άρχή μέν τοϋ ονόματος αύτοϋ τό ι, εν δέ τώ τέλει τό σ, έχων, ά σημαίνουσι σωτηρίαν.

«Ω βάθος πλούτου, καί σοφίας καί γνώσεως Θεοϋ», (Ι'ωμ. Κεφ. ια' στίχ. 33) ώ τών θαυμάσιων Σου Δέσποτα, μέλλει νά έκτυλιχθή εν τάίς ήμέραις έκείναις, ϊνα παύση ό φθόνος περί τοϋ τίς άν εν αύτή τή Πόλει βασιλεύσει..». 

Τόσοι και τόσοι άγιοι μίλησαν και εμείς είμαστε η γενιά η άπιστος που θα τα ζήσει . ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ και ΑΝΩΘΕΝ ΥΠΟΜΟΝΗ 

ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ 

https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com/

ΣΤΩΜΕΝ καλώς

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας