Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

" αν κανείς σας πει τι θα πάθετε εξ αιτίας της αμαρτίας , εσείς θα πείτε τέτοια πράγματα δεν γίνονται" ΚΑΙ ΟΜΩΣ...


" εγώ πραγματοποιώ εις τας ημέρας σας έργον τιμωρίας και καταστροφής, έργον το οποίον εάν κανείς εκ των προτέρων σας το διηγηθεί, θα σας φανεί  τόσον παράδοξον, ώστε δεν θα το πιστεύσετε"

Αυτά λέγει ο ίδιος ο ΚΥΡΙΟΣ με τους προφήτες και τα επαναλαμβάνει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ σε εμάς όλους τους μεταγενέστερους , όταν βρέθηκε να κηρύττει το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ στην Αντιόχεια της Πισιδίας μαζί με τον Αποστόλο Βαρνάβα. Ήταν τότε που τους έδιωξαν και αυτοί βγαίνοντας από την πόλη τίναξαν την σκόνη του  χώματος  της από τα πέδιλα τους για να μην έχουν καμία σχέση με αυτήν. 

Πραξ. 13,40 βλέπετε οὖν μὴ ἐπέλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις·

Πραξ. 13,40             Προσέχετε όμως, μήπως δείξετε απιστίαν και πέσει επάνω σας εκείνο, που έχει λεχθή εις τα βιβλία των προφητών·

Πραξ. 13,41       ἴδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε, ὅτι ἔργον ἐγὼ ἐργάζομαι ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ἔργον ᾧ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν.

Πραξ. 13,41  Ιδέτε σεις, που καταφρονείτε τον Θεόν και τα προστάγματά του. Θαυμάσατε και εξαφανισθήτε· διότι εγώ πραγματοποιώ εις τας ημέρας σας έργον τιμωρίας και καταστροφής, έργον το οποίον εάν κανείς εκ των προτέρων σας το διηγηθή, θα σας φανή τόσον παράδοξον, ώστε δεν θα το πιστεύσετε”.