Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 13 Μαΐου 2022

Εὐφραινέσθω τά οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τά ἐπίγεια,

 

☦ “Εὐφραινέσθω τά οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τά ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ ὁ Κύριος. Ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο ἡμᾶς καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.”

(Αναστάσιμο Ἀπολυτίκιον, Ἦχοςγ΄)