Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 27 Ιουνίου 2023

Φωνάζει ο ΘΕΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ "ξυπνήστε τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας"

ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ
Σχετικά με την φώτο
σε φάκελο που είχε δείγμα ηλεκτρονικής ταυτότητας ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ εγγράψε από έξω "ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ" 

☦ Φωνάζει ο ΘΕΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ "ξυπνήστε τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας"
Και δεν εννοούσε ένα τοπικό μυστήριο, αλλά ένα παγκόσμιο μυστήριο της ανομίας και συνεχίζει να φωνάζει και να μας λέει σε όλες τις επιστολές του " δεθείτε με τον ΧΡΙΣΤΟ, όπως δέθηκε ο Οδυσσέας στο κατάρτι του πλοίου του για να αποφύγει τις σειρήνες των πειρασμών.
Β Θεσ. 2,6         καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ·
Β Θεσ. 2,6 Και γνωρίζετε τώρα, ποίον είναι εκείνο, το οποίον συγκρατεί και εμποδίζει τον άνομον να αποκαλυφθή ενωρίτερα, δια να φανερωθή αυτός στον καιρόν, που του έχει καθορισθή από τον Θεόν.
Β Θεσ. 2,7  τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται·
Β Θεσ. 2,7  Διότι τώρα η δράσις και το έργον της ανομίας ενεργείται και επεκτείνεται κατά τρόπον ακόμη μυστικόν, ώστε να μη είναι εξ ολοκλήρου φανερόν. Και τούτο διότι υπάρχει κάποιος, που εμποδίζει τον άνομον να εκδηλωθή με όλην αυτού την θρασύτητα και αναισχυντίαν. Και έτσι η πλήρης εμφάνισις του ανόμου θα γίνη, όταν το εμπόδιον αυτό λείψη από το μέσον.
ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΤΟΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ:
Β Θεσ. 2,2  εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μήτε θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι᾿ ἐπιστολῆς ὡς δι᾿ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ.
Β Θεσ. 2,2 να μη συναρπασθήτε ταχέως και σαλευθήτε από την λογικήν και αντικειμενικήν σκέψιν του νου σας ούτε να ταράσσεσθε και ανησυχήτε ούτε από προφητικόν τάχα χάρισμα του πνεύματος, ούτε από λόγον ούτε από επιστολήν, δια τα οποία θα προσπαθήσουν να σας πείσουν, ότι τάχα προέρχονται από ημάς και δια των οποίων σας ειδοποιούμεν τάχα ημείς, ότι έχει φθάσει η ημέρα του Χριστού.
Β Θεσ. 2,3 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας,
Β Θεσ. 2,3  Λαβετε τα μέτρα σας να μη σας εξαπατήση κανείς κατά κανένα τρόπον· διότι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου δεν θα έλθη, εάν προηγουμένως δεν έλθη η αποσκίρτησις πολλών από την πίστιν, συνέπεια της σκληρύνσεώς των εξ αιτίας των αμαρτιών των και δεν φανερωθή ο άνθρωπος, ο κατ' εξοχήν αμαρτωλός και υποκινητής προς κάθε αμαρτίαν, ο υιός της απωλείας.
ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΛΕΥΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ.
ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΔΕΛΦΟΙ - ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ - ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΥ ΒΓΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ.
https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com/
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020)
https://thivaiospolitis.blogspot.com/2023/06/blog-post_750.html