Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022

όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ξεχείλισε το ποτήρι της Οργής του ΘΕΟΥ για την σκληροκαρδία της αμετανοησίας , ας ετοιμαζόμαστε

 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α'

Α Θεσ. 2,16        κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσι λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε. ἔφθασε δὲ ἐπ᾿ αὐτοὺς ἡ οργὴ εἰς τέλος.

Α Θεσ. 2,16              Αυτοί δεν ηρκέσθησαν να μας εκδιώξουν από την περιοχήν του έθνους των, αλλά μας εμποδίζουν να κηρύξωμεν τον Χριστόν και στους εθνικούς, δια να σωθούν και αυτοί. Και το κάμνουν αυτό, δια να γεμίση έως επάνω και ξεχειλίση το ποτήριον των αμαρτιών των, παρανομούντες και αμαρτάνοντες πάντοτε. Εφθασεν όμως επάνω τους η οργή του Θεού, που θα σημάνη την τελειωτικήν πλέον καταστροφήν των.