Ελληνορωμαϊκά!

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

Αυτός ο Άγιος Πατριάρχης που εορτάζει αύριο τι είπε για τις ημέρες της παγκόσμιας σύγκρουσης.

ΑΓΙΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Αυτός ο άγιος διέπρεψε στον θρόνον της Κωνσταντι­νουπόλεως το 784 και συνεκάλεσε την 7ην Οικουμενικήν Σύνοδον κατά το έτος 787. Έκοιμήθη το 806.

«…Τούτου γενομένου εγερθήσεται πόλεμος εμφύ­λιος, και απολεσθήσεται πας ο λαός ο άπιστος. Και τότε εξυπνήσει ο ‘Αγιος Βασιλεύς ο εν αρχή του ονόματος αυ­τού Ι και εν τω τέλει Σ,..».
Εδώ επισημαίνεται η αγριότητα του εμφυλίου πολέ­μου, όπως και οι προγενέστεροι πατέρες είπαν, καθώς και ο μέλλων να βασιλεύση προκεχειρισμένος από τον Θεό, του οποίου το όνομα θα είναι Ιωάννης.
Αναφέρεται εις τον εμφύλιον πόλεμον (μεταξύ χριστιανικών κρατών) καθ’ ον θα εξολοθρευτούν οι μακράν του Χριστού ζώντες.

Εν συνεχεία δια την προβολήν «τότε εξυπνήσει» του Μεγάλου Αγίου του οποίου το όνομα αρχίζει από Ι και λήγει εις Σ. "

¹Ταράσιος Κων/πόλεως. Εξ επιφανών γονεών εν Κων/πόλει γεννηθείς ανήλθεν εις τον Πατρ/κόν Θρόνον της Κων/πόλεως το 784. Συνεκάλεσε την Ζ’ Οικουμ. Σύνοδον το 787· απέθανεν το 806 (Μεγ. Ελλ. Εγκ. Τόμ. ΚΒ’ σελ. 806)


ΠΗΓΗ: ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΟΣΜΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υπό το φως των προφητειών της Ορθοδοξίας, Κωνστ. Τσατάλου, Δευτέρα έκδοσις, Θες/νικη 1972, Γ’ Προφητείαι, 6η Προφητεία, σ. 67.