Ελληνορωμαϊκά!

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

Να γιατί θέλουν να μας εξολοθρεύσουν με κάθε μέσον - ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ - μπήκαμε σε μονοπάτια πολύ δύσκολα

 


Αυτό το τσουνάμι είναι βέβαιο ότι θα κτυπήσει την ανθρωπότητα ΤΩΡΑ  και θα προκαλέσει  στιγμές ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ  .

Γράφει  ο  Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας 

Οι οικονομολόγοι και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξέφρασαν ανησυχία για το «μη βιώσιμο» ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ χρέος ήδη πριν από την πανδημία του coronavirus που  είναι ήδη έτοιμο  προκαλέσει  πρωτόγνωρη καταστροφή σε παγκόσμια κλίμακα, ζωγραφίζοντας ένα επισφαλές σενάριο για το μέλλον της σχέσης της  καθολικής αναλογίας χρέους προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κάθε χώρας. 

Το παγκόσμιο χρέος έχει προβλεφθεί να αυξηθεί σε ρεκόρ ρεκόρ μέχρι το τέλος του έτους, φθάνοντας τα 277 τρισεκατομμύρια δολάρια, αναφέρει μια έκθεση του Ινστιτούτου Διεθνούς Χρηματοδότησης (IIF) που δημοσιεύθηκε στις 18 Νοεμβρίου.¨

ΠΗΓΗ https://sputniknews.com/business/202011201081220696-global-debt-tsunami-predicted-as-relentless-covid-19-pandemic-shows-no-sign-of-abating/

ΟΜΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΦΤΑΣΕ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ 

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ .

ΔΕΝ ΟΜΙΛΟΥΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΑΛΛΑ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΡΩΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΔΟΘΕΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Ματθ. 24,4  Και απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε• “προσέχετε μήπως τυχόν σας πλανήση κανείς.

Ματθ. 24,5  Διότι πολλοί θα έρθουν με το ιδικόν μου όνομα και θα λέγουν• εγώ είμαι ο Χριστός και θα παρασύρουν πολλούς στον δρόμον της πλάνης

Ματθ. 24,6  Θα ακούσετε δε πολέμους και φήμες περί πολέμων, που γίνονται μακράν. Προσέχετε, μη ταράσσεσθε, νομίζοντες ότι αυτά είναι σημεία του τέλους. Διότι πρέπει όλα να πραγματοποιηθούν, αλλά ακόμα δεν θα έλθη το τέλος.

Ματθ. 24,7  Διότι θα ξεσηκωθή το ένα έθνος ενάντιον του άλλου έθνους, και το ένα βασίλειον εναντίον του άλλου βασιλείου και θα συμβούν στερήσεις και πείνες και επιδημικές αρρώστιες και σεισμοί εις διαφόρους τόπους.

Ματθ. 24,8  Όλα όμως αυτά θα είναι αρχή των ταλαιπωριών και πόνων.

Ματθ. 24,9 Τότε θα σας παραδώσουν εις θλίψεις και βασανιστήρια και θα σας φονεύσουν, και θα είσθε οι μισούμενοι από όλα τα έθνη, διότι θα πιστεύετε και θα κηρύττετε το όνομά μου.

Ματθ. 24,10  Και τότε θα κλονισθούν πολλοί εις την πίστιν και θα παραδώσουν στους διώκτας ο ένας τον άλλον και θα μισηθούν μεταξύ των.

Ματθ. 24,11 Και πολλοί ψευδοπροφήται θα ξεπροβάλλουν και θα παρασύρουν εις την πλάνην πολλούς.

Ματθ. 24,12  Και επειδή θα έχη πληθυνθή η αμαρτία και η κακία, θα κρυώση η αγάπη των πολλών.

Ματθ. 24,13  Εκείνος όμως, ο οποίος κατά το διάστημα των δοκιμασιών αυτών θα δείξη μέχρι τέλους υπομονήν, αυτός θα σωθή.

Ματθ. 24,14   Και θα κηρυχθή αυτό το Ευαγγέλιον της βασιλείας του Θεού εις όλην την οικουμένην, ώστε να είναι η καλή μαρτυρία προς σωτηρίαν δι' όλα τα έθνη, και τότε θα έλθη το τέλος.

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΔΟΘΕΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΡΟΛΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.

ΑΥΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

" Ναὶ ὁ Ἕλλην ἐγεννήθη κατὰ θείαν πρόνοιαν διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος·

 τοῦτο τὸ ἔργον ἐκληρώθη αὐτῷ· αὕτη ἦν ἡ ἀποστολὴ αὐτοῦ· 

αὕτη ἡ κλῆσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔθνεσιν· 

μαρτύριον ἡ ἐθνικὴ αὐτοῦ ἱστορία· μαρτύριον ἡ φιλοσοφία αὐτοῦ· 

μαρτύριον ἡ κλίσις αὐτοῦ· μαρτύριον αἱ εὐγενεῖς αὐτοῦ διαθέσεις· 

μαρτύριον ἡ παγκόσμιος ἱστορία· 

μαρτύριον ἡ μακροβιότης αὐτοῦ, ἐξ ἣς δυνάμεθα ἀδιστάκτως νὰ συμπεράνωμεν καὶ τὴν αἰωνιότητα αὐτοῦ, διὰ τὸ αἰώνιον ἔργον τοῦ Χριστιανισμοῦ μεθ᾿ οὗ συνεδέθη ὁ Ἑλληνισμός· 

διότι ἐνῷ ὅλα τὰ ἔθνη τὰ ἐμφανισθέντα ἐπὶ τῆς παγκοσμίου σκηνῆς ἦλθον καὶ παρῆλθον, μόνον τὸ Ἑλληνικὸν ἔμεινε ὡς πρόσωπον δρῶν ἐπὶ τῆς παγκοσμίου σκηνῆς καθ᾿ ὅλους τοὺς αἰῶνας· 

καὶ τοῦτο, διότι ἡ ἀνθρωπότης δεῖται αἰωνίων διδασκάλων· 

μαρτύριον τέλος ἡ ἐκλογὴ αὐτοῦ μεταξὺ τῶν ἐθνῶν ὑπὸ τῆς θείας προνοίας, ὅπως ἐμπιστευθῇ αὐτῷ, τὴν ἱερὰν παρακαταθήκην τὴν ἁγίαν πίστιν, τὴν θρησκείαν τῆς ἀποκαλύψεως καὶ τὸ θεῖον ἔργον τῆς ἀποστολῆς αὐτῆς, τὸ αἰώνιον ἔργον τῆς σωτηρίας διὰ τῆς διαπλάσεως ἁπάσης της ἀνθρωπότητος κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς ἀποκαλυφθείσης θρησκείας. Τὸ ἔργον τοῦτο ἀληθῶς ἀνετέθη τῇ Ἑλληνικῇ φυλῇ· τοῦτο μαρτυρεῖται ὑπὸ τῆς ἱστορίας·

 ἓν μόνον βλέμμα ῥιπτόμενον εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ χριστιανισμοῦ ἐπαρκεῖ ὅπως πιστώση τὴν ἀλήθειαν ταύτην. Ἐν τῇ ἱστορίᾳ τοῦ χριστιανισμοῦ ἀπὸ τῆς πρώτης σελίδος αὐτῆς ἀναφαίνεται ἡ τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς ἐν τῷ χριστιανισμῷ δρᾶσις, καὶ ἡ κλῆσις αὐτῆς, ἵνα ἀναλάβῃ τὸ μέγα της ἀποστολῆς τοῦ χριστιανισμοῦ ἔργον. 

Οἱ θεῖοι τοῦ Σωτῆρος λόγοι «νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου», ὅτε ἀνηγγέλθη αὐτῷ, ὅτι Ἕλληνες ἤθελον ἰδεῖν αὐτόν, ἐνεῖχον βαθεῖαν ἔννοιαν· ἡ ῥῆσις ἦν προφητεία, πρόῤῥησις τῶν μελλόντων· οἱ ἐκεῖ ἐμφανισθέντες Ἕλληνες ἦσαν οἱ ἀντιπρόσωποι ὅλου τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους· 

ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτῶν διεῖδεν ὁ θεάνθρωπος Ἰησοῦς τὸ ἔθνος ἐκεῖνο, εἰς ὃ ἔμελλε νὰ παραδώσῃ τὴν ἱερὰν παρακαταθήκην, ἵνα διαφυλαχθῇ τῇ ἀνθρωπότητι. 

Ἐν τῇ ἐπιζητήσει αὐτῶν διέγνω τὴν προθυμίαν τῆς ἀποδοχῆς τῆς ἑαυτοῦ διδασκαλίας, διεῖδε τὴν ἑαυτοῦ δόξαν, τὴν ἐκ τῆς πίστεως τῶν ἐθνῶν, καὶ ἀνεγνώρισε τὸ ἔθνος, ὅπερ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον προώριστο ἀπὸ καταβολῆς κόσμου." 

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΟΛΟΘΡΕΎΣΟΥΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ

ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΑΓΙΔΕΣ

ΚΑΛΗ ΕΞ ΥΨΟΥΣ ΔΥΝΑΜΗ 

https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com/ 

ΣΤΩΜΕΝ καλώς 

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας