Ελληνορωμαϊκά!

Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022

ΣΗΜΕΡΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝOΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΣΕΠΤΟ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟ ΜΝΗΜΑ

 


Jerusalem-Patriarchate


ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ στον ΣΥΝΕΣΜΟ 

https://www.facebook.com/watch/?v=537085864890231&__cft__[0]=AZXnN0lrDs0YCCHtrJfALFfBs_guOdTWhimv-GVnDB4LqmR6lwflpOxnHMph_HH0WckNiBUoyyKadnzhWuHuYLtVZZPya3inBdt8wmo2qQiVRJYfj1aB1ltBSSnCyx30zPJpMtSEnCjbv832SYfMaFALdTUC0dp_6uBZNmqXr0nBSHGrbDkLsKImTLUuVoKDaXc&__tn__=%2CO%2CP-R

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανῆ τῷ χωρίῳ, κηδεύσατέ μου τὸ σῶμα, καὶ σύ, Υἱὲ καὶ Θεέ μου, παράλαβέ μου τὸ πνεῦμα.

Ὁ γλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων, τῶν θλιβομένων ἡ χαρά, χριστιανῶν ἡ προστάτις, Παρθένε Μήτηρ Κυρίου, ἀντιλαβοῦ μου καὶ ῥῦσαι, τῶν αἰωνίων βασάνων.

Καὶ σὲ μεσίτριαν ἔχω, πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεόν, μή μου ἐλέγξῃ τὰς πράξεις, ἐνώπιον τῶν Ἀγγέλων, παρακαλῶ σε, Παρθένε, βοήθησόν μοι ἐν τάχει.

Χρυσοπλοκώτατε πύργε, καὶ δωδεκάτειχε πόλις, ἡλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα τοῦ Βασιλέως, ἀκατανόητον θαῦμα, πῶς γαλουχεῖς τὸν Δεσπότην;