Ελληνορωμαϊκά!

Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021

16 Ιούλιου ΑΓΙΟΣ ΑΘΗΝΟΓΕΝΗΣ αυτός που συνέθεσε το «ΦΩΣ ΙΛΑΡΟΝ».

 


Στον ΑΓΙΟ ΑΘΗΝΟΓΕΝΗ που γιορτάζει στις 16 Ιουλίου  οφείλουμε τον  κατανυκτικό εσπερινό ύμνο, «Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, Θεόν.Ἄξιον σὲ ἐν πάσι καιροὶς ὑμνείσθαι φωναὶς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδοὺς διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει».