Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

Δίχως ΣΤΑΥΡΟ η Ελλάδα θα ήταν κομμάτια.

 Δίχως ΣΤΑΥΡΟ η Ελλάδα θα ήταν κομμάτια.

Αυτό θέλουν, για αυτό δουλεύουν μέρα – νύχτα κυρίως τα βράδια για να μην αποκαλύπτονται τα έργα τους.
Πίσω από τα βαριά και σιδερωμένα μπλε κουστούμια με γραβάτα ίδιας διεθνιστικής απόχρωσης κρύβονται οι μεγαλύτεροι τεχνίτες της διεθνούς σατανολατρείας .
Κάπου το πράγμα ξέφυγε στις μέρες γιατί δεν μπορούμε να διακρίνουμε τι είναι Δημοκρατία και τι είναι μαύρη μαγεία;
Για αυτό και ο μεγάλος όσιος των ημερών μας ΆΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ έλεγε «θα προσπαθήσουν διεθνώς να κυβερνήσουν με τον σατανισμό, αλλά αυτά τα πράγματα δεν έχουν ευλογία και έχουν ημερομηνία λήξης»
Δίχως ΣΤΑΥΡΟ δεν θα υπήρχε σήμερα Ελλάδα , δεν θα υπήρχε Ρωμιοσύνη ( ούτε μια ψηφίδα της), δεν θα υπήρχε δείγμα πολιτισμού και ανθρωπιάς.
«Ὁ Σταυρός εἶναι φύλακας τῶν πόλεων, ἀσφάλεια τῶν σπιτιῶν, σύνδεσμος τῆς φιλίας, ὀχύρωμα κατά τῶν ἐχθρῶν, ἀντίπαλος τῶν πολεμίων, διώκτης τῶν παθῶν, σκόνταμα καί ἐμπόδιο τῶν βαρβάρων, βραβευτής τῆς εἰρήνης, συμφιλίωση τοῦ κόσμου, κατάργηση τῶν ὁρίων, παροχή καί ἐξασφάλιση τῆς ἀγάπης, ὕψος τοῦ οὐρανοῦ, βάθος τῆς γῆς, σύνθεση ὅλης τῆς κτίσης, τοῦ μήκους αὐτῆς πού βλέ­πουμε, καί τοῦ πλάτους τῆς οἰκουμένης• καί γιά νά πῶ μέ λίγα λόγια, ὁ Σταυρός εἶναι τό κεφάλαιο τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Χριστοῦ, καί ἡ κορυφή τῶν θαυμάτων πού ἔγιναν γιά ἐμᾶς.» μας λέει ο Άγιος Ανδρέας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης
και εμείς ανήμερα της Παγκοσμίου Υψώσεως του ΤΙΜΙΟΥ και ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ του Κύριου μας Ιησού Χριστού ψέλνουμε στις εκκλησίες μας με τις ευωδίες του βασιλικού.

«Ὦ τρισμακάριστε Σταυρέ καί πανσεβάσμιε, σέ προσκυνοῦμεν οἱ πιστοί καί μεγαλύνομεν, ἀγαλλόμενοι τῇ θείᾳ σου ἀνυψώσει. Ἀλλ’ ὡς τρόπαιον καί ὅπλον ἀπροσμάχητον, περιφρούρει τε καί σκέπε τῇ σῇ χάριτι, τούς σοί κράζοντας• χαῖρε, Ξύλον μακάριον.

Οἱ ΚΔ’ (24) Οἶκοι

Ἄγγελοι οὐρανόθεν ἀοράτως κυκλοῦσι, Σταυρόν τόν ζωηφόρον ἐν φόβῳ (τρίς) καί φωτοπάροχον χάριν λαμπρῶς παρεχόμενον, νῦν τοῖς πιστοῖς βλέποντες, ἐξίστανται καί ἵστανται βοῶντες πρός αὐτόν τοιαῦτα•

Χαῖρε Σταυρέ, οἰκουμένης φύλαξ•

χαῖρε, ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας.

Χαῖρε, ὁ πηγάζων ἀφθόνως ἰάματα•

χαῖρε, ὁ φωτίζων τοῦ κόσμου τά πέρατα.

Χαῖρε, ξύλον ζωομύριστον, καί θαυμάτων θησαυρέ•

χαῖρε, συνθετοτρισόλβιε, καί χαρίτων παροχεῦ.

Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις ὑποπόδιον θεῖον•

χαῖρε, ὅτι ἐτέθης εἰς προσκύνησιν πάντων.

Χαῖρε κρατήρ τοῦ νέκταρος ἔμπλεως•

χαῖρε, λαμπτήρ τῆς ἄνω λαμπρότητος.

Χαῖρε, δι’ οὗ εὐλογεῖται ἡ κτίσις•

χαῖρε, δι’ οὗ προσκυνεῖται ὁ Κτίστης.

Χαῖρε, Ξύλον μακάριον.

Βλέπουσα ἡ Ἑλένη ἑαυτήν ἐν ἐφέσει, φησί τῷ Βασιλεῖ θαρσαλέως• Τό παμπόθητόν σου τῆς ψυχῆς εὐχερέστατόν μου τῇ σπουδῇ φαίνεται• ζητοῦσα γοῦν τό κράτιστόν σοι τρόπαιον, ὡς λέγεις, κράζω•

Ἀλληλούϊα.»
Δίχως ΣΤΑΥΡΟ η Ελλάδα θα ήταν κομμάτια.
Για αυτό και ένας τεράστιος νοητός ΣΤΑΥΡΟΣ συναρμόζει κάθε πέτρα και ακρογιάλι της, αλλά και την καλύπτει στο στερέωμα του ορίζοντα της στο διάστημα και μάλιστα αυτή η πνευματική κάλυψη δεν περιορίζεται μόνο στην σημερινή επικράτεια της, αλλά επεκτείνεται προς δυσμάς και προς Ανατολάς.
https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com/
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας