Ελληνορωμαϊκά!

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

Αυτή η διαδικασία δίωξης στον Δεσπότη της Μόρφου θα γίνει ΑΜΒΩΝΑΣ για να ξυπνήσουν πάρα πολλοί;Στην φώτο ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ στην Λάρνακα, έτσι θα αναστηθεί και η Κύπρος.
Τώρα πάμε χορεύοντας με τους λύκους και τους συκοφάντες.
Τελικά η συκοφαντία είναι ευεργεσία και οι συκοφάντες μεγάλοι ευεργέτες.
Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ δεν επιτρέπει να γίνει ένα κακό, αν από αυτό δεν προκύψουν πολλά και μεγάλα καλά.
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Μας διαμήνυσε ένας σεβάσμιος  παππούλης, ότι δεν βλέπει κανένα κακό στην διαδικασία  τυχόν επικείμενης ποινικής δίωξης του Πανιερώτατου Μόρφου κ.κ Νεόφυτου, αντίθετα βλέπει να βγαίνουν πολλά καλά.
 « Με οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας ξεκινάει η διερεύνηση των δηλώσεων Μητροπολίτη Μόρφου – Θα κληθεί για κατάθεση ο Μητροπολίτης Μόρφου – Στο μικροσκόπιο των αρχών και τα βίντεο από τις ομιλίες του»
Και στην απορία μας, πως θα βγουν πολλά καλά , μας απήντησε αυθόρμητα:
«-Τώρα θα γίνει ολοκληρωμένη πνευματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε μικρούς και μεγάλους και ήδη γίνεται αυτό κυρίως στα νεαρά έγγαμα ζευγάρια, που ήταν παντελώς ακατήχητα και φταίει δραματικά για αυτό ο ΑΜΒΩΝΑΣ, που υστερούσε πάνω σε αυτό το θέμα.
-κάποιοι εκκλησιαστικοί άρχοντες ισχυρίζονται ότι η εκκλησία δεν πρέπει να ανακατεύεται στις κρεβατοκάμαρες.
- άραγε πόσο δίκαιο έχουν, όταν η υποτίμηση του ανθρωπίνου σώματος πολλές φορές κάνει τις κρεβατοκάμαρες ΝΕΚΡΟΚΡΕΒΑΤΑ με διαπραχθέντες φόνους επι αυτών;
- να ασχοληθεί λοιπόν η εκκλησία ή να μην ασχοληθεί;
- αφού με όλα τα του γάμου, που παραμένει ΜΕΓΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ, ασχολήθηκαν οι ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ όλων των εποχών , δίνοντας τις κατάλληλες νουθεσίες, παιδαγωγώντας τα σώματα να γίνουν κατοικητήρια του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ στην πορεία προς την αιωνιότητα.
-Αυτή η  τυχόν επικείμενη δίωξη στην Κύπρο   θα γίνει ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΜΒΩΝΑΣ στην ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ  γιατί πολλοί θα προβληματιστούν , θα διαβάσουν , θα κατηχηθούν, θα επιλέξουν και θα σωθούν.
-Μήπως πρέπει να εγκαλέσουμε τον ΘΕΙΟ ΠΑΥΛΟ και τον Ιερό Χρυσόστομο που είπαν τα παρακάτω»;

Αποσπάσματα του   Αρχιμανδρίτη Φωτίου, Ιωακείμ στην  χθεσινή απάντηση του προ τον Μητροπολίτη Κυρηνείας ,όπως τα μετέδωσε το sigmalive.
« Ἐὰν ἡ κατὰ φύσιν σαρκικὲς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων τιμωρήθηκαν μὲ τὸν «κατὰ φύσιν» κατακλυσμὸ τοῦ ὕδατος, «διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας», ἡ παρὰ φύσιν ἁμαρτία τῶν κατοίκων Σοδόμων καὶ Γομόρρας τιμωρήθηκε μὲ τὸν «παρὰ φύσιν» κατακλυσμὸ τῆς φωτιᾶς (Γεν. 19). Ὁ λόγος καὶ νόμος τοῦ Θεοῦ ἦταν καὶ εἶναι ξεκάθαρος: «καὶ μετά ἄρσενος οὐ κοιμηθήσῃ κοίτην γυναικείαν, βδέλυγμα γάρ ἐστι» (Λευϊτ. 18, 22)· «καὶ ὃς ἂν κοιμηθῇ μετὰ ἄρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγμα ἐποίησαν ἀμφότεροι· θανάτῳ θανατούσθωσαν, ἔνοχοί εἰσιν» (Λευϊτ. 20, 13).
Ἂς ἔλθουμε ὅμως καὶ στὴν ἐποχὴ τῆς Χάριτος, τὴν Καινὴ Διαθήκη. Τὸ «στόμα τοῦ Χριστοῦ», ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος, στηλιτεύει μὲ τὸν ἐμφαντικώτερο τρόπο, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων σοβαρῶν ἁμαρτημάτων στὰ ὁποῖα ἐπιδίδονταν οἱ εἰδωλολάτρες τῆς ἐποχῆς, τὰ παρὰ φύσιν ἁμαρτήματα τῶν ἀνθρώπων, γιὰ νὰ διασφαλίσει τὸ χριστιανικὸ ἦθος τῶν πιστῶν, ποὺ ἀναπόφευκτα συναναστρέφονταν μαζί τους. Ἐξάλλου, πλεῖστοι ὅσοι ἀπὸ αὐτοὺς ἦσαν καὶ οἱ ἴδιοι προηγουμένως εἰδωλολάτρες. Στὸ ἀθάνατο κείμενο τῆς πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆς του, ἀποφαίνεται θεόπνευστα καὶ ἀνεπαίσχυντα ὁ θεηγόρος ἀπόστολος: «οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ· δύναμις γὰρ Θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι. δικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται· ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων, διότι τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς· ὁ γὰρ Θεὸς αὐτοῖς ἐφανέρωσε. τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους,  διότι γνόντες τὸν Θεὸν οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν ἢ εὐχαρίστησαν, ἀλλ' ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία· φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν, καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν. Διὸ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὑτοῖς, οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. Καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα» (Ρωμ. 1, 16-28). Καὶ παραπέμπουμε τὸν κάθε φιλομαθὴ ἀναγνώστη στὴ θεοφόρο ἑρμηνεία τῆς περικοπῆς ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσοστόμο, ποὺ λέει τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ἀπὸ τὴν ὁποία σταχυολογοῦμε ἐνδεικτικὰ τὸ ἑξῆς ἀπόσπασμα: «Ἐπὶ δὲ τῶν ἀῤῥένων πάλιν ἑτέρως τὸ αὐτὸ ἐδήλωσεν, εἰπών· ‘‘Ἀφέντες τὴν φυσικήν χρῆσιν τῆς θηλείας’’. Καὶ ὁμοίως ἐκείναις καὶ τούτους ἐκβάλλει πάσης ἀπολογίας, κατηγορῶν αὐτῶν, οὐ μόνον ὅτι εἶχον ἀπόλαυσιν, καὶ ἀφέντες ἣν εἶχον, ἐπ᾽ ἄλλην ἦλθον, ἀλλ᾽ ὅτι τὴν κατά φύσιν ἀτιμάσαντες, ἐπὶ τὴν παρὰ φύσιν ἔδραμον. ∆υσκολώτερα δὲ τὰ παρὰ φύσιν καὶ ἀηδέστερα, ὥστε οὐδὲ ἡδονὴν ἂν ἔχοιεν εἰπεῖν· ἡ γὰρ γνησία ἡδονὴ ἡ κατὰ φύσιν ἐστίν· ἀλλ᾽ ὅταν ὁ Θεὸς ἐγκαταλίπῃ, πάντα ἄνω καὶ κάτω γίνεται. ∆ιὰ τοῦτο οὐ τὸ δόγμα αὐτοῖς σατανικόν μόνον ἦν, ἀλλὰ καὶ ὁ βίος διαβολικός... Ἐνταῦθα δὲ ἀντὶ τοῦ κόσμου τὴν κατά φύσιν τέθεικεν ἡδονήν, ἧς ἠδύναντο μετὰ ἀδείας πλείονος ἀπολαύοντες καὶ μείζονος τῆς εὐφροσύνης, ἀπηλλάχθαι αἰσχύνης· ἀλλ᾽ οὐκ ἠθέλησαν· ὅθεν καί συγγνώμης ἁπάσης εἰσὶν ἐκτὸς καὶ εἰς αὐτὴν τὴν φύσιν ὑβρίσαντες».
Ἂς παραθέσουμε ἐνδεικτικὰ ἀκόμη τρία παύλεια χωρία καὶ ἕνα τοῦ ἀποστόλου καὶ θεαδέλφου Ἰούδα γιὰ τὸ ἁμάρτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας, καθὼς καὶ τῆς σωφροσύνης τῶν συζύγων μέσα στὸ Γάμο, ὅπου τὸ Ἅγιο Πνεῦμα δηλώνει μὲ σαφήνεια πὼς ὅσοι περιπίπτουν στὸ πάθος τοῦτο καὶ δὲν μετανοοῦν, ἀποκλείονται τῆς σωτηρίας, τῆς αἰώνιας ζωῆς.
α. «ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος» (Α´ Κορ. 6, 9-12).
β. «Οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος, ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται, εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ μητρολῴαις, ἀνδροφόνοις, πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται, κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου Θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ» (Α´ Τιμ. 1, 8-11).
γ. «Τὸ λοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ, καθὼς παρελάβετε παρ᾽ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν Θεῷ, ἵνα περισσεύητε μᾶλλον· οἴδατε γὰρ τίνας παραγγελίας ἐδώκαμεν ὑμῖν διὰ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Τοῦτο γάρ ἐστι θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγιασμὸς ὑμῶν, ἀπέχεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας, εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ, μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας καθάπερ καὶ τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν Θεόν, τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, διότι ἔκδικος ὁ Κύριος περὶ πάντων τούτων, καθὼς καὶ προείπομεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα. οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ, ἀλλ᾽ ἐν ἁγιασμῷ. τοιγαροῦν ὁ ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ, ἀλλὰ τὸν Θεὸν τὸν καὶ δόντα τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ τὸ ἅγιον εἰς ὑμᾶς» (Α´ Θεσ. 4, 1-8).
δ. «ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις τὸν ὅμοιον τούτοις τρόπον ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται δεῖγμα, πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι» (Ἰούδα, 7).»
« Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νηστευτής διδάσκει ὅτι εἶναι πολὺ βαρύτερη ἡ παρὰ φύσιν ἁμαρτία ἀνάμεσα στὸ ἀνδρόγυνο, παρὰ αὐτὴ ποὺ γίνεται μὲ ξένους. «Ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι δύο εἰδῶν», παρατηρεῖ. «Ἡ μία σέ γυναῖκες, ὅταν οἱ ἄνδρες πέσουν μ’ αὐτὲς στό παρὰ φύσιν (πρωκτικὴ ἀνωμαλία), ἐνῶ ἡ ἄλλη ἀναφέρεται στὴν ἴδια συγχαμερὴ πράξη, πού γίνεται μεταξὺ τῶν ἀνδρῶν... Τὸ νὰ τὴν κάνει κάποιος σὲ ξένες γυναῖκες εἶναι βαρύτερο ἁμάρτημα ἀπὸ τὸ νὰ τὴν κάνει σὲ ἄνδρες. Καί, τὸ νὰ τὴν κάνει στὴ δική του γυναῖκα εἶναι ἀκόμη βαρύτερο ἀπὸ τὸ νὰ τὴν κάνει σὲ ξένη γυναίκα [καθὼς μολύνει ἕνα Μυστήριο, αὐτὸ τοῦ Γάμου]. Ἀπ’ αὐτὰ λοιπόν, συμπεραίνουμε ὅτι τὸ ἀνδρόγυνο ποὺ θὰ πέσει στὸ παρὰ φύσιν, κανονίζεται ἀπὸ τὸν Πνευματικὸ πολὺ βαρύτερα ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ διέπραξε τὴν ἁμαρτία αὐτὴ σὲ ἄνδρες ἢ σὲ ξένες γυναῖκες... Ὀκτὼ χρόνια ἀποχὴ ἀπὸ τὴ Θεία Κοινωνία κανονίζεται αὐτὴ ἡ ἁμαρτία» (βλ. Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἐξομολογητάριον. Ἀπόδοσις στὴ Νεοελληνικὴ ὑπὸ Βενεδίκτου Ἱερομονάχου Ἁγιορείτου, Ἅγιον Ὄρος 2013» https://www.sigmalive.com/news/local/581040/i-apantisi-tou-arximandriti-fotiou-ston-mitropoliti-kyrineias?fbclid=IwAR3f0Pb868b4JNrZODCHNH-lYu1tY3HPO0ld5F6rUr5XB7gHMgmLSJLFAhE
Τα παραπάνω χωρία από εκκλησιαστικές πηγές, όποιος θέλει τα διαβάζει , τα αξιολογεί ή τα ενστερνίζεται , τα αποδέχεται και προχωρεί.
Καλόν όμως είναι να γνωρίζει και να επιλέγει.
Όμως αν δεν γνωρίζει το νέο ζευγάρι της εποχής μας αυτά τα ουσιαστικά  πράγματα, τότε πάσχει ο λόγος του άμβωνα.
ΚΑΙ ΦΤΑΙΕΙ, φταίει πολύ γιατί πλην ελαχίστων εξαιρέσεων τα νέα κυρίως  ζευγάρια είναι πλήρως ακατήχητα.
Γιατί λοιπόν  τα νέα ζευγάρια να κατηχούνται σε όλες τις σημερινές λεπτομέρειες της διαφορετικότητας και να μην κατηχούνται και στις  πνευματικές εκφάνσεις της γενετήσιας  συνεύρεσης μέσα από τα διδάγματα των ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ;
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΛΕΙΝ ήλθε  ,  ο καιρός του σιγάν πέρασε, γιατί έχουμε πόλεμο.
Ένα γεγονός μας προβληματίζει.
Γιατί βιώνουμε  καταστάσεις πνευματικά διχαστικές, την στιγμή που ο τούρκος καραδοκεί ολάκερο τον Ελληνισμό;
Το 74 επαναλαμβάνεται πνευματικώ τω τρόπω;
Όπως και να έχει το πράγμα, ευχαριστούμαι όσους κοπιάζουν για την έναρξη της νομικής αυτής διαδικασίας δίωξης  στην Κύπρο, καθότι ανοίγουν μάτια και ψυχές και διορθώνονται σώματα και ζωές.
ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας