Ελληνορωμαϊκά!

Τρίτη 29 Αυγούστου 2023

"ακόμα και να μετακινηθεί ο άξονας της γης λόγω πρωτόγνωρων σεισμών τα παρακάτω δεν αλλάζουν ούτε κεραία"

φώτο fb
Πολλοί δεν θα ήθελαν να υπάρχει η Αποκάλυψη του Ιωάννη  ακόμα και πνευματικοί γιατί τους ελέγχει...

“Ἀποκ. Ἰωάννου κεφ. Ιγ’ 16 “ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν, καί ἵνα μή τις δύναται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὂνομα τοῦ θηρίου ἢ τόν ἀριθμόν τοῦ θηρίου˙ ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστί καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ χξς“ = 666.
"Αν βουλωθείτε, και στου βοδιού το κέρατο να κρυφθείτε, θα σάς βρουν" ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ο Αιτωλός
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας